Internrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter

Course content / Kursinnehåll

Utbildningen för dig som vill lära dig grundläggande revisionsteknik för internrevision - med fokus på medicintekniska verksamheter!

Att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen är en överlevnadsfråga för de flesta företag. Interna revisioner är ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten, i syfte att utveckla den. För dig som internrevisor är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Här får du grundläggande kunskap som hjälper dig att framgångsrikt kunna genomföra revisioner som bidrar till företagets utveckling. Vi fokuserar på internrevisioner men tar också upp revisioner av underleverantörer.


Om utbildningen:
Teorin fokuserar på revisionsteknik och revisionsmetodik enligt ISO 19011 och ger dig de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en professionell revision. Vi hämtar även övningar och exempel från ISO 13485.

Utbildningens praktiska del innehåller bland annat förberedelser inför en revision, avvikelseformulering samt presentation av revisionsresultatet utifrån en exemplifierad medicinteknisk verksamhet.

Ur programmet:

Tekniker och angreppssätt
Olika revisionstyper
Revisionspsykologi
Upplägg av internrevisioner
Revisionsprogram
Revisioner av underleverantörer
Utformning av avvikelserapport
Utformning av revisionsrapport
Rapportering och uppföljning


Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra interna revisioner på ditt företag på ett professionellt sätt som bidrar till att förbättra den egna verksamheten.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna revisioner i enlighet med ISO 13485 eller dig som ansvarar för interna revisioner på företaget.

Förkunskaper
Vi rekommenderar att du är insatt i kvalitetsledningssystemet för medicintekniska verksamheter.

There are no upcoming events for this course / Det finns inga kommande tillfällen för denna utbildning